ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების ფუნქციებია:
   ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გაუქმების, მათი ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე წინადადებებისა და პროექტების მომზადება;
   ადგილობრივი მოსაკრებლების გადამხდელთა ბაზის შექმნა და მათ მიერ შესასრულებელი ან/და შესრულებული ვალდებულებების პერიოდული ანალიზი;
   კანონით დადგენილი მოსაკრებლების ამოღება სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესის შესაბამისად;
   მოსაკრებლების გადამხდელებზე სათანადო ინფორმაციების მიწოდება, გადასახადის ვადების, მოცულობის შესახებ;
   შემოსული განცხადებების, მიმართვების (წერილების) მიღება-განხილვა;
   მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება შედის იურიდიული სამსახურის დაქვემდებარებაში.

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი


გიორგი ხატიაშვილი


საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599 16 29 00

გააზიარე