ცხელი ხაზი : +995(350)273106

აუდიტის განყოფილება

აუდიტის განყოფილების ფუნქციებია:

  • მერიის ფუნქციონირებისა და მართვის პროცედურების მწარმოებლურობის, ეფექტურობისა და ეკონომიურობის გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
  • მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა ინტერესთა შეუთავსებლობის ფაქტების გამოვლენა, მათ მიერ სამსახურებრივი ეთიკის წესების შესრულებაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;
  • მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭირვალობის უზრუნველყოფა;
  • სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;
  • მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში, იურიდიულ პირებში და ადმინისტრაციულ ერთეულებში აუდიტის ჩატარება;
  • სხვა საქმიანობები, რომლებიც გამომდინარეობს მერიის საქმიანობის სპეციფიკიდან, ამ დებულებიდან და არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონს, საქართველოს კანონმდებლობას, მერიის დებულებასა და შიდა აუდიტორის დამოუკიდებლობის პრინციპებს.

აუდიტის განყოფილება შედის შიდა აუდიტის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

აუდიტის განყოფილების უფროსის მ/შ

ლალი გოგიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 551 537363
✉ - lali.gogiashvili@telavi.gov.ge

გააზიარე