ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურიდიულ საკითხთა N5, საფინანსო-საბიუჯეტო N4, სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების N4, ეკონომიკისა და ქონების მართვის N7 და სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა N3 კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი 0 კომისიის ოქმი 05/19/2017 05/19/2017 საკრებულო (კომისიები)
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 001 განკარგულება 08/02/2014 08/02/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამები თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ 001 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური პროგრამები თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2017 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ 001 განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გიორგი კოჭლოშვილის ა.ა.ი.პ “ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ დირექტორად დანიშვნა გიორგი კოჭლოშვილის ა.ა.ი.პ “ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ დირექტორად დანიშვნის შესახებ 0010 ბრძანება 01/13/2015 01/13/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე ალექსანდრე შათირიშვილის არჩევა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე ალექსანდრე შათირიშვილის უფლებამოსილების შესახებ 002 განკარგულება 08/02/2014 08/02/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის დამტკიცების შესახებ 002 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანხმობა სესხის აღების თაობაზე "თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით სსიპ - საქართელოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან სესხის აღების თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ" თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ნოემბრის #71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 002 განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების განკარგვა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 003 განკარგულება 01/25/2017 01/25/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე პაატა გიორგობიანის არჩევა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე პაატა გიორგობიანის არჩევის შესახებ 003 განკარგულება 08/02/2014 08/02/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2015 წლის მუნიციპალური პროგრამები თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2015 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ 003 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ნოემბრის #68 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 004 განკარგულება 01/25/2017 01/25/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე მერაბ ხიზანიშვილის არჩევა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე მერაბ ხიზანიშვილის არჩევის შესახებ 004 განკარგულება 08/02/2014 08/02/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერების შეთანხმებაში თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ევროკავშირის ინიციატივით დაწყებული მერების შეთანხმებაში თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობის შესახებ 004 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების პრივატიზაცია თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მარტის #25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 005 განკარგულება 01/25/2017 01/25/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 005 განკარგულება 08/03/2014 08/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება გამგეობის საშტატო ნუსხაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში "თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #1493 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0058 ბრძანება 01/30/2017 01/30/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პროგრამები თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ. 006 განკარგულება 01/25/2017 01/25/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 006 განკარგულება 08/03/2014 08/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. „ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურისათვის“ მოძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. „ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურისათვის“ მოძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 006 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ელექტრონული აუქციონის გამოცხადება ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 0060 ბრძანება 02/01/2017 02/01/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
ელექტრონული აუქციონის გამოცხადება ვადაგაგრძელებული ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ 0061 ბრძანება 02/01/2017 02/01/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საჯარო აუქციონის გამოცხადება საჯარო აუქციონის გამოცხადების შესახებ 0063 ბრძანება 02/01/2017 02/01/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ზურაბ ლილუაშვილის არჩევა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ზურაბ ლილუაშვილის არჩევის შესახებ 007 განკარგულება 08/03/2014 08/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლებში სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახების ბავშვების გადასახადისაგან განთავისუფლებ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლებში სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახების ბავშვების გადასახადისაგან განთავისუფლების შესახებ 007 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 008 ბიუროს ოქმი 06/27/2017 06/27/2017 საკრებულო (ბიურო)
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ნანა ხვისტანის არჩევა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ნანა ხვისტანის არჩევის შესახებ 008 განკარგულება 08/03/2014 08/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს დაფუძნების ცნობად მიღება საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ 008 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შპს „ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურის“ წესდება თელავის მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირის - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურის“ დაფუძნების შესახებ 009 ბრძანება 08/12/2014 08/12/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ნუგზარ ცაძიკიძის არჩევა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ნუგზარ ცაძიკიძის არჩევის შესახებ 009 განკარგულება 08/03/2014 08/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 009 ბიუროს ოქმი 07/24/2017 07/24/2017 საკრებულო (ბიურო)
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 009 განკარგულება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "ეროვნული ფორუმი"ს ხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“ს სხდომის ოქმი 01 ფრაქციის ოქმი 03/10/2017 03/10/2017 საკრებულო (ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“)
ეკონომიკის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/17/2017 01/17/2017 საკრებულო (ეკონომიკის კომისია)
სოციალური კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/12/2016 01/12/2016 საკრებულო (სოციაური კომისია)
სამანდატო-საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/17/2018 01/17/2018 საკრებულო (იურიდიული კომისია)
ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"-ს სხდომის ოქმი 01 ფრაქციის ოქმი 03/09/2017 03/09/2017 საკრებულო (ფრაქცია
ფრაქცია "ქართული ოცნება"-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“ს სხდომის ოქმი 01 ფრაქციის ოქმი 01/03/2017 01/03/2017 საკრებულო (ფრაქცია „ქართული ოცნება“)
იურიდიული კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/12/2016 01/12/2016 საკრებულო (იურიდიული კომისია)
ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/16/2018 01/16/2018 საკრებულო (ეკონომიკის კომისია)
ფრაქცია "მრეწველები"-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "მრეწველები"-ს სხდომის ოქმი 01 ფრაქციის ოქმი 03/10/2017 03/10/2017 საკრებულო ( ფრაქცია
ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/28/2016 01/28/2016 საკრებულო (ინფრასტუქტურის კომისია)
ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს სხდომის ოქმი 01 ფრაქციის ოქმი 01/15/2016 01/15/2016 საკრებულო (ფრაქცია „ქართული ოცნება“)
სოფელ ყარაჯლის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული დასახლების საერთო კრების ოქმი. 01 დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/18/2019 01/18/2019 თელავის მუნიციპალიტეტი
საფინანსო კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/16/2018 01/16/2018 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს სხდომის ოქმი 01 ფრაქციის ოქმი 02/07/2016 02/07/2016 საკრებულო (ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“)
ფრაქცია „სამართლიანობა“-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „სამართლიანობა“-ს სხდომის ოქმი 01 ფრაქციის ოქმი 03/14/2016 03/14/2016 საკრებულო (ფრაქცია „სამართლიანობა“)
ბიუროს სხდომა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 01 ბიუროს ოქმი 01/11/2016 01/11/2016 საკრებულო (ბიურო)
ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის ოქმი 01/12/2018 01/12/2018 საკრებულო (ინფრასტუქტურის კომისია)

Pages