ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მერიის საშტატო ნუსხა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 013 განკარგულება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების გაუქმება „თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის №47 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 013 დადგენილება 06/29/2017 06/29/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანხმობა გამგებელს გრანტის მიღებაზე თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის საქართველოს მთავრობასთან გრანტის მიღებაზე ნებართვის მისაღებად შუამდგომლობით მიმართვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 013 განკარგულება 03/17/2017 03/17/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 013 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 013 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
18 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 014 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
18 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 014 სხდომის დღის წესრიგი 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
რესურსების განკარგვა გაუქმებული მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში არსებული რესურსების განკარგვისა და მათ განკარგვაზე უფლებამოსილი საბიუჯეტო ირგანიზაციების განსაღვრის შესახებ 014 განკარგულება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პრემიის გაცემის წესის გაუქმება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების პრემიის ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №58 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 014 დადგენილება 06/29/2017 06/29/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გია გორთამაშვილზა უფლებამოსილების შეწყვეტა გია გორთამაშვილის თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 014 განკარგულება 03/17/2017 03/17/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის შემადგენლობა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 014 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე და სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის ობიექტების ნუსხისა და გარე რეკლამის ნებართვის გასაცემად განკარგვის გეგმა თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე და სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის ობიექტების ნუსხისა და გარე რეკლამის ნებართვის გასაცემად განკარგვის გეგმის დამტკიცების შესახებ 014 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
31 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 015 სხდომის დღის წესრიგი 08/31/2017 08/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული კომისიის შემადგენლობა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 015 განკარგულება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანაბართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქტიის დამტკიცების შესახებ. 015 დადგენილება 06/29/2017 06/29/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "ჩემი სოფელი"-ს გაუქმება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ჩემი სოფელი“-ს გაუქმების ცნობად მიღების შესახებ. 015 განკარგულება 03/17/2017 03/17/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის შემადგენლობა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 015 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 015 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/31/2017 08/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამებში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 015 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურებაში თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 აგვისტოს N12 განკაგულებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ 016 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკისა და ქონების მართვის პერსონალური შემადგენლობა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 016 განკარგულება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გამგეობის თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების შესახებ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების შესახებ. 016 დადგენილება 06/29/2017 06/29/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის შემადგენლობა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცები შესახებ 016 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური კომისიის შემადგენდლობაში ცვლილება “თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აგვისტოს N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 016 განკარგულება 03/17/2017 03/17/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
27 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 016 სხდომის დღის წესრიგი 09/27/2017 09/27/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავმჯდომარის ბრძანება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 016 ბრძანება 02/15/2017 02/15/2017 თავმჯდომარის ბრძანება
მორიგი სხდომის ოქმი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 016 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/27/2017 09/27/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა არჯების ანაზღაურების წესში ცვლილების შეტანის წინადადებების მომზადების მიზნით თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირების) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესში ცვლილების შეტანის წინადადებების მომზადების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 017 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
19 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ოქტომბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 017 სხდომის დღის წესრიგი 10/19/2017 10/19/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვალერიან ჯამალ ოღლისათვის საკრებულოს წევრის სტატუსის მინიჭება ვალერიან ჯამალ ოღლის თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სტატუსის მინიჭების შესახებ. 017 განკარგულება 03/31/2017 03/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო კომისიის პერსონალური შემადგენლობა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საპროცედურო, სამანდატო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 017 განკარგულება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თანამდებობის პირების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების შესახებ „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 თებერვლის N 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 017 დადგენილება 06/29/2017 06/29/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „მაჟორიტარი“-ს დაფუძნება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „მაჟორიტარი“-ს დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ 017 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 017 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/19/2017 10/19/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მშენებლობის ნებართვა სოფ. იყალთოში თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული პროექტების სახეობების განსაზღვრის შესახებ. 018 განკარგულება 03/31/2017 03/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური კომისიის პერსონალური შემადგენლობა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 018 განკარგულება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს აპარატის დებულებაში ცვლილება “თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულის 2014 წლის 11 აგვისტოს № 12 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 018 დადგენილება 06/29/2017 06/29/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს დაფუძნება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ 018 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო აუქციონის გამოცხადება საჯარო აუქციონის გამოცხადების შესახებ 0183 ბრძანება 03/13/2017 03/13/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი და დროშა) შემმუშავებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი და დროშა) შემმუშავებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 019 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის ბიუჯეტის ცვლილება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 019 დადგენილება 07/11/2017 07/11/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მარტის #25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 019 განკარგულება 03/31/2017 03/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 019 განკარგულება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-თავისუფალი დემოკრატები“-ს დაფუძნება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-თავისუფალი დემოკრატები“-ს დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ 019 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში "თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #1493 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0198 ბრძანება 03/15/2017 03/15/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საფინანსო კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 02 კომისიის ოქმი 02/09/2016 02/09/2016 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს სხდომის ოქმი 02 ფრაქციის ოქმი 01/26/2016 01/26/2016 საკრებულო (ფრაქცია „ქართული ოცნება“)
საკრებულოს ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომის ოქმი 02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი 02 კომისიის ოქმი 03/07/2017 03/07/2017 საკრებულო (სოციაური კომისია)
ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომის ოქმი 02 კომისიის ოქმი 01/16/2018 01/16/2018 საკრებულო (ინფრასტუქტურის კომისია)

Pages