ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
2017 წლის ბიუჯეტის ცვლილება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 023 დადგენილება 08/18/2017 08/18/2017 თელავის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გაცვლა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 024 განკარგულება 03/18/2015 03/18/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავმჯდომარის ბრძანება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 024 ბრძანება 03/16/2017 03/16/2017 თავმჯდომარის ბრძანება
„თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული პროექტების სახეობების განსაზღვრის შესახებ“ „თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული პროექტების სახეობების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 მარტის №18 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 024 განკარგულება 04/28/2017 04/28/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საბიბლიოთეკო გაერთიანების რეორგანიზაცია თვითმმართველი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "საბიბლიოთეკო გაერთიანება" და თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "საბიბლიოთეკო გაერთიანება" რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 024 განკარგულება 12/16/2017 12/16/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ 024 განკარგულება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იყალთოს განაშენიანების წესის დამტკიცება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოს ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების თაობაზე. 024 დადგენილება 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 025 განკარგულება 03/18/2015 03/18/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იყალთოს ხევის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესახებ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში, იყალთოს ხევის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე 025 განკარგულება 04/28/2017 04/28/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასპორტო გაერთიანების რეორგანიზაცია თვითმმართელი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "თელავის სასპორტო გაერთიანება" და თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "თელავის სასპორტო გაერთიანება" რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 025 განკარგულება 12/16/2017 12/16/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აგვისტოს N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 025 განკარგულება 08/18/2014 08/18/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იყალთოს ხევის განაშენიანების გეგმა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში, იყალთოს ხევის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე. 025 დადგენილება 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების შესახებ 026 განკარგულება 08/18/2014 08/18/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 026 განკარგულება 03/18/2015 03/18/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 ოქტომბრის #64 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 026 განკარგულება 04/28/2017 04/28/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "ქართული ოცნება მრეწველები"ს შექმნა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება მრეწველები" ს შექმნის შესახებ 026 განკარგულება 12/22/2017 12/22/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისიის შექმნა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისიის შექმნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 027 განკარგულება 08/18/2014 08/18/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების წესდებაში ცვლილების შეტანაზე/ახალი წესდების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების წესდებაში ცვლილების შეტანაზე/ახალი წესდების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 027 განკარგულება 03/18/2015 03/18/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 027 განკარგულება 04/28/2017 04/28/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "ქართული ოცნება-კონსერვატორები" შექმნა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება - კონსერვატორები" შექნმის შესახებ 027 განკარგულება 12/22/2017 12/22/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში "თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #1493 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0275 ბრძანება 04/05/2017 04/05/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის #13 განკარგულებაში თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე 028 განკარგულება 12/22/2017 12/22/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2014 წლის მუნიციპალური პროგრამა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2014 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 028 განკარგულება 09/03/2014 09/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის საფინანსო-საბიუჯეტო საქმიანობის შესწავლის მიზნით დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის საფინანსო-საბიუჯეტო საქმიანობის შესწავლის მიზნით დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების შესახებ 028 განკარგულება 03/18/2015 03/18/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ. 028 განკარგულება 04/28/2017 04/28/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო აუქციონის გამოცხადება საჯარო აუქციონის გამოცხადების შესახებ 0283 ბრძანება 04/07/2017 04/07/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2014 წლის სოციალური პროგრამები თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2014 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ 029 განკარგულება 09/03/2014 09/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის შემადგენლობაში “თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აგვისტოს N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 029 განკარგულება 03/18/2015 03/18/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2015 წლის 18 მარტის #25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მარტის #25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 029 განკარგულება 04/28/2017 04/28/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახატელის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 03 დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/18/2019 01/18/2019 თელავის მუნიციპალიტეტი
იურიდიული კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 04/14/2016 04/14/2016 საკრებულო (იურიდიული კომისია)
14 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 თებერვლის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 03 სხდომის დღის წესრიგი 02/10/2017 02/10/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 03 დადგენილება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
IV და V კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 1-ლი კლასის შენობა – ნაგებობათა ხაზობრივი ნაგებობების კერძოდ, IV და V კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის შესახებ 03 დადგენილება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 03 დადგენილება 02/14/2017 02/14/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „სამართლიანობა“-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „სამართლიანობა“-ს სხდომის ოქმი 03 ფრაქციის ოქმი 06/24/2016 06/24/2016 საკრებულო (ფრაქცია „სამართლიანობა“)
საფინანსო კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 02/07/2018 02/07/2018 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
იურიდიული კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 03/17/2017 03/17/2017 საკრებულო (იურიდიული კომისია)
სოციალური კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 04/21/2016 04/21/2016 საკრებულო (სოციაური კომისია)
ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 01/31/2018 01/31/2018 საკრებულო (ინფრასტუქტურის კომისია)
ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 04/25/2017 04/25/2017 საკრებულო (ინფრასტუქტურის კომისია)
ბიუროს სხდომა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 03 ბიუროს ოქმი 02/24/2017 02/24/2017 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/14/2017 02/14/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 02/23/2017 02/23/2017 საკრებულო (ეკონომიკის კომისია)
საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 03 განკარგულება 11/14/2017 11/14/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 02/22/2016 02/22/2016 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
საკრებულოს რეგლამენტი „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 03 დადგენილება 01/18/2016 01/18/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 03 კომისიის ოქმი 03/10/2017 03/10/2017 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 03 ბიუროს ოქმი 01/26/2018 01/26/2018 საკრებულო (ბიურო)
მორიგი სხდომის ოქმი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/29/2016 02/29/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages