ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური თავის კომპეტენციის ფარგლებში:
   უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების რეგისტრაციას;
   ამზადებს წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე;
   ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
   უზრუნველყოფს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმების და სხვა დოკუმენტების მომზადებას;
   უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზებას საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებთან.
  სამსახურის სტრუქტურაში შედის ოთხი განყოფილება:
  • ქონების მართვის განყოფილება;
  • შესყიდვების განყოფილება;
  • ტურიზმის განვითარების განყოფილება;
  • საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება.

  სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი


  გიორგი თავბერიძე

  საკონტაქტო ინფორმაცია

  ✆ - 577 505322

  ✉ -

  სამუშაო გამოცდილება
  2018.02-დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერია. ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი;
  2016.03-2017.12 - საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”. პროექტის კოორდინატორი. ;
  2014.09-დღემდე. - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA). მიწვეული ლექტორი;
  2015.09-2016.01. - ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. მკვლევარი;
  2015.06-2015.07. - ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი. ფოკუს ჯგუფების მოდერატორი.
  2015.03-2015.07 - საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. კახეთის რეგიონალური ფილიალი. ბილინგის სამსახურის უფროსი.
  2013.04-2014.09 - ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. პროექტი: ახალგაზრდული ბანკის შეფასება. მკვლევრის თანაშემწე
  2012.10-2014.07 - საქართველოს ფოსტა. თელავის საფოსტო სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი.
  2010.08-2012.03 -საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”. კონსულტანტი.
  2010.11-2010.12 - ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC). მკვლევარი.
  2010.04-2010.11 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. მონიტორინგის სპეციალისტი.
  2010.08-2010.11 -ფონდი “კრისტალი”. მკვლევარი.
  2010.03-2010.04 -საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი. ტრენერი.
  2008.06-2009.04 - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM). მკვლევარი.
  2008.03-2009.04 -გერმანიის მიგრაციისა და რეინტეგრაციის სამინისტრო. მკვლევარი. .
  2008.03-2008.08 -საერთაშორისო ასოციაცია “სივიტას გეორგიკა”. კონსულტანტი.
  2006.09-2006.10 -„CRRC-საქართველო“. მკვლევარი.
  2003-2007 - სხვადასხვა თვისებრივი და რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევითი პროექტების ინტერვიუერი. ორგანიზაციები: „CRRC-საქართველო“, „საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი“, UNICEF, „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო“, „ACT კვლევითი ცენტრი“, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  განათლება
  2007 – 2010წწ. - სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიაში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
  2003 – 2007წწ. - საბაკალავრო პროგრამა სოციოლოგიაში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტი.

  სამსახურის განყოფილებები


  ქონების მართვის განყოფილება
  განყოფილების უფროსი
  • დიმიტრი ზაქაიძე - მობ: 599 723927
  ქონების მართვის განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი , 3 უმცროსი სპეციალისტი.

  შესყიდვების განყოფილება
  განყოფილების უფროსი
  • ნათია ღაღაშვილი - მობ: 595 515056
  შესყიდვების განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი, 2 უმცროსი სპეციალისტი.
  ტურიზმის განვითარების განყოფილება
  განყოფილების უფროსი
  • მანანა ინაშვილი - მობ: 593 300450

  ტურიზმის განვითარების განყოფილებაში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი.
  საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება
  განყოფილების უფროსი
  • - მობ:
  საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილებაში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი.
გააზიარე