ცხელი ხაზი : 574 17 96 23

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური თავის კომპეტენციის ფარგლებში:

  • უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების რეგისტრაციას;
  • ამზადებს წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე;
  • ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
  • უზრუნველყოფს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმების და სხვა დოკუმენტების მომზადებას;
  • უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზებას საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებთან.

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ოთხი განყოფილება:

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

გიორგი თავბერიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ -  577 505322

✉ - giorgi.tavberidze@telavi.gov.ge

სამუშაო გამოცდილება

2018.02-დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერია. ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი;
2016.03-2017.12 - საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”. პროექტის კოორდინატორი. ;
2014.09-დღემდე. - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA). მიწვეული ლექტორი;
2015.09-2016.01. - ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. მკვლევარი;
2015.06-2015.07. - ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი. ფოკუს ჯგუფების მოდერატორი.
2015.03-2015.07 - საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. კახეთის რეგიონალური ფილიალი. ბილინგის სამსახურის უფროსი.
2013.04-2014.09 - ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. პროექტი: ახალგაზრდული ბანკის შეფასება. მკვლევრის თანაშემწე
2012.10-2014.07 - საქართველოს ფოსტა. თელავის საფოსტო სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი.
2010.08-2012.03 -საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”. კონსულტანტი.
2010.11-2010.12 - ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC). მკვლევარი.
2010.04-2010.11 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. მონიტორინგის სპეციალისტი.
2010.08-2010.11 -ფონდი “კრისტალი”. მკვლევარი.
2010.03-2010.04 -საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი. ტრენერი.
2008.06-2009.04 - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM). მკვლევარი.
2008.03-2009.04 -გერმანიის მიგრაციისა და რეინტეგრაციის სამინისტრო. მკვლევარი. .
2008.03-2008.08 -საერთაშორისო ასოციაცია “სივიტას გეორგიკა”. კონსულტანტი.
2006.09-2006.10 -„CRRC-საქართველო“. მკვლევარი.
2003-2007 - სხვადასხვა თვისებრივი და რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევითი პროექტების ინტერვიუერი. ორგანიზაციები: „CRRC-საქართველო“, „საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი“, UNICEF, „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო“, „ACT კვლევითი ცენტრი“, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

განათლება 

2007 – 2010წწ. - სამაგისტრო პროგრამა სოციოლოგიაში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
2003 – 2007წწ. - საბაკალავრო პროგრამა სოციოლოგიაში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტი.
 

სამსახურის განყოფილებები

 

ქონების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

დიმიტრი ზაქაიძე

✆ -  599 723927
✉ - dimitri.zakaidze@telavi.gov.ge 

ქონების მართვის განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი , 3 უმცროსი სპეციალისტი.

შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ნათია ღაღაშვილი

✆ -  595 515056 
✉ - natia.gagashvili@telavi.gov.ge 

შესყიდვების განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი, 2 უმცროსი სპეციალისტი.

ტურიზმის განვითარების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

დიანა ფხოველიშვილი

✆ -  577 479970 
✉ - diana.pkhovelishvili@telavi.gov.ge 

ტურიზმის განვითარების განყოფილებაში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 

✆ -  
✉ -  
საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილებაში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი.

გააზიარე