ცხელი ხაზი : +995(350)273106

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება შედის
ადმინისტრაციული სამსახურის
დაქვემდებარებაში.
განყოფილების ფუნქციებია:
     მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და მერის წარმომადგენელთა კოორდინირებული მუშაობის ხელშეწყობა და ორგანიზება;
     მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მერიისა და საკრებულოს სამართლებრივი აქტების გაცნობა;
     ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოსახლეობის ინფორმირებულობა განსახორციელებელი მუნიციპალური პროგრამების და პროექტების შესახებ;
     მერის და მუნიციპალიტეტის სხვა თანამდებობის პირების საჯარო შეხვედრების ორგანიზება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში;
     მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი


ვაჟა ლეშკაშელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 599 507310

გააზიარე