ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის

მრავალშვილიან ოჯახებში, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ირიცხებიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც 18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვია, თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად გაიცეს ფინანსური დახმარება 30 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


ა) ერთ-ერთმა მშობლის განცხადება;
ბ) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
გ) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;
დ) ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

დადგენილება N71 28/12/2018

 

გააზიარე