ცხელი ხაზი : +995(350)273106

მუდმივმოქმედი

ინსპექტირების ჯგუფი

1
ბიოგრაფია

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილია ინსპექტირების ჯგუფი


ჯგუფის წევრები:

 1. დავით ბეგიაშვილი - მერის პირველი მოადგილე - ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარე;
 2. დავით ქსოვრელიშვილი - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსის ფუნქციების შემსრულებელი - ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის მოვალეობას;
 3. გიორგი წიქარაძე - სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 4. გიორგი ნინიაშვილი - ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 5. თედო ნათალიშვილი - ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 6. ვალერიან გაგნიძე - მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 7. გიორგი სოსებაშვილი - ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი.

​ იხილეთ მერის ბრძანება N 816, 12.06.19

დახურვა

სატენდერო კომისია

2
ბიოგრაფია

სატენდერო კომისიის შემადგენლობა:

 1. ლევან ბერძენაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარე;
 2. ნათია ვაყელიშვილი - მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
 3. მალხაზი ბაღუაშვილი - მერიის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
 4. ნათია ღაღაშვილი - მერიის შესყიდვების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
 5. ელენე ფროდეული - მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი.

   იხილეთ მერის ბრძანება N 720, 29.05.2019

   

  დახურვა

  ეკონომიკურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისია

  3
  ბიოგრაფია

  ეკონომიკურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისიის შემადგენლობაში შედიან:

  1. გურამი გურაბანიძე - კომისიის თავმჯდომარე
  2. გიორგი ენუქიძე
  3. ანა ფეიქრიშვილი
  4. ნათია იმერლიშვილი
  5. ეკატერინე მიქელაძე
  6. თამარ სიდამონიძე


   ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 33, 15.01.2019

   ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 117, 01.12.2017

   დახურვა

   მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისია

   4
   ბიოგრაფია

   მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის შემადგენლობა:

   1. ლევან ბერძენაშვილი - თავმჯდომარე
   2. ალექსი აგურაშვილი
   3. გიორგი სოსებაშვილი
   4. გიორგი ნინიაშვილი
   5. თედო ნათალიშვილი

         ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 199, 15.02.2018

     დახურვა

     საკუთრების აღიარების კომისია

     5
     ბიოგრაფია

     თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობა:

     1. ალექსანდრე საჩიშვილი - თავმჯდომარე
     2. გია გიგიაშვილი
     3. ამირი ბიწკინაშვილი


     ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 503, 15.04.2019

     დახურვა

     სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის კომისია

     6
     ბიოგრაფია

     საქართველოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საგაზაფხულო გამწვევი კომისიის შემადგენლობა:

     1. შოთა ნარეკლიშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერი - კომისიის თავმჯდომარე.
     2. გიორგი ბოჭორიძე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსის დროებითი ფუნქციების შემსრულებელი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე.
     3. თამარი გენგაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - კომისიის მდივანი.
     4. ვეფხია იოსებაშვილი - შ.ს.ს თელავის რაიონული სამმართველოს საუბნო განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი.
     5. ალექსი დათიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური მთავარი სამმართველოს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი- კომისიის წევრი


     ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 1226, 13.08.2019

     დახურვა