ცხელი ხაზი : +995(350)273106

შიდა აუდიტის სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიისშიდა აუდიტის სამსახური ფუნქციებია:

 • თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ფინანსური და სხვა სახის რისკების დადგენა და შეფასება;
 • აუდიტის წლიური და სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და საანგარიშო წლის დაწყებამდე, მერისათვის დასამტკიცებლად წარდგენა;
 • ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის შეფასება;
 • მერიის ფუნქციონირებისა და მართვის პროცედურების მწარმოებლურობის, ეფექტურობისა და ეკონომიურობის გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
 • მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობაში მოსალოდნელი დარღვევების ან/და სამსახურეობრივი გადაცდომების პრევენცია ან/და მათი რისკ-ფაქტორების გამოვლენა და ანალიზი;
 • მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა მიერ სამართალდარღვევათა და სამსახურეობრივ გადაცდომათა ჩადენის ფაქტების გამოვლენა, სამართალდარღვევათა და სამსახურებრივ გადაცდომათა ჩადენის ფაქტების გამომწვევი და ხელშემწყობი მიზეზების დადგენა;
 • მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი გადაცდომის ჩადენის ფაქტებზე სამსახურეობრივი შემოწმების ჩატარება, შემოწმების შედეგების შესახებ დასკვნის შედგენა და მერისათვის წარდგენა;
 • მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობაში აღმოჩენილი ხარვეზებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის მიზნით მერისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა;
 • მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა ინტერესთა შეუთავსებლობის ფაქტების გამოვლენა, მათ მიერ სამსახურებრივი ეთიკის წესების შესრულებაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;
 • მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭირვალობის უზრუნველყოფა;
 • სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;
 • სხვა საქმიანობები, რომლებიც გამომდინარეობს მერიის საქმიანობის სპეციფიკიდან და არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონს, საქართველოს კანონმდებლობას, მერიის დებულებასა და შიდა აუდიტორის დამოუკიდებლობის პრინციპებს.


 •  

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:

 • აუდიტის განყოფილება;
 • ინსპექტირების განყოფილება.
სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში.

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

☎ - 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

განათლება

 

 

სამსახურის განყოფილებები

 

 

 

აუდიტის განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი

 

 • თინათინ არაბული - მობ: 577 754333

 

შიდა აუდიტის განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი.
ინსპექტირების განყოფილება
განყოფილების უფროსი

 

 • დავით დევიძე - მობ: 551554477

 

ინსპექტირების განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი.
გააზიარე