ცხელი ხაზი : +995(350)273106
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკრებულო თავმჯდომარე

http://telavi.gov.ge/ge/sakrebulos-tavmjdomare
გააზიარე