ცხელი ხაზი : 574 17 96 23

საკრებულოს აპარატის ფუნქციები და სტრუქტურა

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ძირითადი ფუნქციებია:
 • 1. ორგანიზაციულ-ტექნიკურად უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციებისა და საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების სხდომების, აგრეთვე საკრებულოს და საკრებულოს თანამდებობის პირთა მიერ სხვა ღონისძიებების ჩატარება. უზრუნველყოს თვითმმართველი ერთეულის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ ოპერატიული ინფორმაციის მომზადება და გამოქვეყნება.
 • 2.ორგანიზება გაუწიოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და სამუშაო ჯგუფების, აგრეთვე საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების ურთიერთობას სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან.
 • 3. ორგანიზაციული მომსახურება გაუწიოს საკრებულოს წევრებს მათ უფლებამოსილების განხორციელებაში.
 • 4. უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და საკრებულოს სამუშაო ჯგუფების სხდომაზე გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა, სხდომის ოქმების წარმოება, სხდომაზე დამსწრე პირთა რეგისტრაცია, კენჭისყრისას ხმების დათვლა.
 • 5. ორგანიზება გაუწიოს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების რეგისტრაციას, მათ აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დადგენილი წესით გამოქვეყნებას
 • 6. ორგანიზაციულად უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და საკრებულოს დროებითი საუშაო ჯგუფების სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობა, უზრუნველყოს საკრებულოს თანამდებობის პირებთან და საკრებულოს წევრებთან მოქალაქეთა მიღების ორგანიზება, შესაბამისი მასალების მომზადება, დავალებათა აღრიცხვა და კონტროლი მათ შესრულებაზე.
 • 7. უზრუნველყოს საკრებულოს სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება საკრებულოს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით. მოამზადოს საკრებულოს სამართლებრივი აქტების საბოლოო რედაქციით.
 • 8. უზრუნველყოს საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრების, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირების საკადრო აღრიცხვიანობა
 • 9. ორგანიზაციულად უზრუნვეყოს ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის წარმოება.

აპარატის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

საკრებულოს აპარატის შემადგენლობა


საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტარიელ გალახვარიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-85-77-22საკრებულოს ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

სოფიო ოხანაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-85-77-31

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
 • მაია დავითაშვილი - 599-85-77-25


საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

გიორგი ფარადაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 577-47-99-67


განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
 • ნიკა სახიაშვილი - 551-99-44-54

განყოფილების უმცროსი სპეციალისტები
 • ნინო ასანაშვილი - 555-05-03-30
 • მთვარისა სოლომნიშვილი - 599-56-07-15


მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი

ნინო ტაბიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-50-91-59


განყოფილების უფროსი სპეციალისტები
 • მარინა ჯუგაშვილი - 599-85-77-29
 • ლილი ოხანაშვილი - 599-85-77-32


გააზიარე