ცხელი ხაზი : +995(350)273106

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების ფუნქციებია:
   საკრებულოში წარსადგენი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
   ცალკეულ საკითხებზე სამართლებრივი დასკვნების შედგენა;
   მერიის საქმიანობასთან დაკავშირებით წარმოშობილ ცალკეულ საკითხებზე რეკომენდაციების მომზადება;
   მერიის თანამშრომელთათვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა;
   მერიის ბიუჯეტის ფორმირებაში მონაწილეობა;
   მერიისა და მერის, აგრეთვე მერიის სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლობა საქართველოს საერთო სასამართლოებში და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში;
   შესაბამისი დავალების შემთხვევაში მერის წარმომადგენლობის განხორციელება სახელმწიფო ორგანოებთან, კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან ურთიერთობის დროს (მათ შორის ამ ორგანოთა სხდომებზე, თათბირებზე და ა.შ.);
   ადმინისტრაციული წარმოების უზრუნველყოფა მერიის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, ასევე მერიის თანამშრომელთა სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით შემოსულ საკითხებზე;
   მერიის სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული ცალკეული საკითხების განხილვა, საქართველოს კანონმდებლობასთან მერიის, როგორც სამართალურთიერთობის სუბიექტის სამართლებრივ ინტერესთან შესაბამისობის საკითხის შეთანხმება;
   მერიის საქმიანობასთან დაკავშირებით გამოთქმული შენიშვნების, მოსაზრებების შესწავლა და შესაბამისი რეაგირებისათვის წინადადებების წარდგენა მერისთვის;
   მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება შედის იურიდიული სამსახურის დაქვემდებარებაში.

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი


ელენე ფროდეული


საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 557 40 09 48

გააზიარე