ცხელი ხაზი : +995(350)273106

სამკურნალო სოცილაური პროგრამები

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N10 დადგენილების - "თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2018 წლის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა პროგრამის დამტკიცების შესახებ"  თანახმად,

 

ოპერაციული, სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებისათვის დაფინანსება მოხდება:

 

 • იმ პირებისათვის, რომელთაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერმინიჭებულისარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 100 000-ს, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის, ონკოლოგიური დაავადების (ავთვისებიანი სიმსივნე), მარჩენალდაკარგული, მკვეთრი სტატუსის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონედა იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის დაუფინანსებელი თანხის არაუმეტეს 70%-ით, დასაფინანსებელი თანხის მაქსიმარული ოდენობა 700 ლარი.
 • იმ პირებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 001-იდან 150 000-ს დაფინასება მოხდეს არაუმეტს  50%-ით დასაფინანსებელი თანხის მაქსიმარული ოდენობა 400 ლარი.
 • თუ პაციენტის მხრიდან გადასახდელი ან თანაგადასახდელი თანხის ოდენობა აღემატებს 4000 ლარს, თანადაფინანსება მოხდეს 1500 ლარის ფარგლებში.
 • წარმოსადგენი დოკუმენტები:
 1. დახმარების მიმღები ან მისი წარმომადგენელის განცხადება თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ან მოადგილის სახელზე;
 2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
 3. სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი;
 4. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  გაცემული ცნობა  (ფორმა NIV-100/ა);
 5. მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაცემული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 6. სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი მოქმედი სარეიტონგო ქულის შესახებ, ან ცნობა აღნიშნულ ბაზაში რეგისტრაციის არქონის შესახებ;
 7. დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამის, ან კერძო დაზღვევის ფარგლებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაცემული დაფინანსების დამადასტურებელი საბუთი.
 8. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

დიაგნოზის დაზუსტების და მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით საჭირო გამოკვლევისათვის  ფინასური დახმარება გაიცემა:

 • იმ პირებზე, რომელთაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 100 000-ს, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე, ონკოლოგიური დაავადების (ავთვისებიანი სიმსივნე), მარჩენალდაკარგულებზე,მკვეთრი სტატუსის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონედა იძულებით გადაადგილებულ პირებზე გამოკვლევის ღირებულება დაფინანსდეს 300 ლარის ფარგლებში 100%-ით.
 • იმ პირებზე, რომელთაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა შეადგენს  100 001-დან 150 001-მდე  დაფინანსება მოხდეს 200 ლარის ფარგლებში 100%-ით.
 • წარმოსადგენი დოკუმენტები:
 1. დახმარების მიმღები ან მისი წარმომადგენელის განცხადება თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ან მოადგილის სახელზე;
 2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
 3. სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი;
 4. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  გაცემული ცნობა  (ფორმა NIV-100/ა);
 5. მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაცემული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 6. სოციალურადდაუცველთა ოჯახების ერთიანიბაზიდან ამონაწერი მოქმედისარეიტინგო ქულისშესახებ, ან ცნობა აღნიშნულ ბაზაში რეგისტრაციის არქონის შესახებ.
 7. დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამის, ან კერძო დაზღვევის ფარგლებში გაცემული დაფინანსების დამადასტურებელი საბუთი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში);
 8. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებების შესაძენად ფინანსური დახმარება გაიცემა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული იმ პირებზე, რომელთაც საცხოვრებელი აქვთ თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოლოგიური დაავადების (ავთვისებიანი სიმსივნე), 18 წლამდე ასაკის, მარჩენალ დაკარგული, მკვეთრი სტატუსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და იძულებით გადაადგილებული პირებზე.
 დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს - 200 ლარის ფარგლებში. 

 

 • წარმოსადგენი დოკუმენტები:
 1. დახმარების მიმღები ან მისი წარმომადგენელის განცხადება თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ან მოადგილის სახელზე;
 2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
 3. სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი;
 4. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  გაცემული ცნობა  (ფორმა NIV-100/ა);
 5. მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაცემული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 6. სოციალურადდაუცველთა ოჯახების ერთიანიბაზიდან ამონაწერი მოქმედისარეიტონგოქულისშესახებ, ან ცნობა აღნიშნულ ბაზაში რეგისტრაციის არქონის შესახებ.
 7. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნეს დამატებითი დოკუმენტა.

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური დახმარება გაიცემა, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირებზე. თანხის ოდენობა განისაზღვრება დასახლებების ზონირების შესაბამისად.

 • წარმოსადგენი დოკუმენტები:
 1. დახმარების მიმღები ან მისი წარმომადგენელის განცხადება თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ან მოადგილის სახელზე;
 2. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
 3. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  გაცემული ცნობა  (ფორმა NIV-100/ა);
 4. საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 5. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია.

იხ. დადგენილება

გააზიარე