ცხელი ხაზი : +995(350)273106

შესყიდვების განყოფილება

შესყიდვების განყოფილების ფუნქციებია:
  • მუნიციპალური შესყიდვების წლიური გეგმის მომზადება;
  • სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოება;
  • ელექტრონული ტენდერის შესახებ განაცხადების მომზადება და გამოქვეყნება;
  • მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების პროექტის შემუშავება;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადება;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

შესყიდვების განყოფილება შედის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

შესყიდვების განყოფილების უფროსი


ნათია ღაღაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 595 515056

გააზიარე