მშენებლობის ნებართვა

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 131 და 50-ე მუხლების შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილია

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი და სანებართვო პირობები.

 


 

Share page