ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50 საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების დაფინანსება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემას მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირებზე. გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება დასახლებების ზონირების შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით:

 

ზონა

დასახლება

თანხა

(ლარი)

 

I ზონა

 

ქ. თელავი

 

50

 

II ზონა

შალაური

 

60

კურდღელაური

ვარდისუბანი

 

 

 

 

III ზონა

ნასამხრალი

 

 

 

 

70

კისისხევი

კონდოლი

გულგულა

ყარაჯალა

რუისპირის ადმ. ერთეული (სოფლები: რუისპირი, ახატელი)

იყალთო

 

 

 

IV ზონა

წინანდალი

 

 

 

80

ქვემო ხოდაშენი

ბუშეტი

ვანთა

აკურა

 

 

 

 

 

 

V ზონა

ნაფარეული

 

 

 

 

 

 

90

ლაფანყური

სანიორის ადმ. ერთეული (სოფლები: სანიორე, ჯუღაანი)

ართანა

ფშავლის ადმ. ერთეული (სოფლები: ფშაველი, ლეჩური)

ლალისყური

თეთრიწყლების ადმ. ერთეული (სოფლები: თეთრიწყლები, კობაძე, სეროდანი, პანტიანი, ნადიკვარი)

ა) ქვეპროგრამით სარგებლობის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა.ა) ბენეფიციარის ან მისი წარმომადგენლის განცხადება;

ა.ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ა.ბ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა); ა.გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

ა.დ) საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

დადგენილება N3

გააზიარე