დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების დაფინანსება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემას მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირებზე. გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება დასახლებების ზონირების შესაბამისად, ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით:

 

ზონა

დასახლება

თანხა

(ლარი)

 

I ზონა

 

ქ. თელავი

 

50

 

II ზონა

შალაური

 

60

კურდღელაური

ვარდისუბანი

 

 

 

 

III ზონა

ნასამხრალი

 

 

 

 

70

კისისხევი

კონდოლი

გულგულა

ყარაჯალა

რუისპირის ადმ. ერთეული (სოფლები: რუისპირი, ახატელი)

იყალთო

 

 

 

IV ზონა

წინანდალი

 

 

 

80

ქვემო ხოდაშენი

ბუშეტი

ვანთა

აკურა

 

 

 

 

 

 

V ზონა

ნაფარეული

 

 

 

 

 

 

90

ლაფანყური

სანიორის ადმ. ერთეული (სოფლები: სანიორე, ჯუღაანი)

ართანა

ფშავლის ადმ. ერთეული (სოფლები: ფშაველი, ლეჩური)

ლალისყური

თეთრიწყლების ადმ. ერთეული (სოფლები: თეთრიწყლები, კობაძე, სეროდანი, პანტიანი, ნადიკვარი)

ა) ქვეპროგრამით სარგებლობის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა.ა) ბენეფიციარის ან მისი წარმომადგენლის განცხადება;

ა.ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ა.ბ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა); ა.გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

ა.დ) საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია.

 

დადგენილება N3

გააზიარე