მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები