საკრებულოს სხდომა 29 დეკემბერი [Video]

3 იანვარი, 2022

29 დეკემბრის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 35 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #2 - 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #3 - 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება
3) დადგენილება #4 - საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცება
4) დადგენილება #5 - მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილება
5) განკარგულება #19 - ხელშეკრულებით დასაქმებულების ზღვრული ოდენობის განსაზღვრა
6) განკარგულება #20 - ლევან გალურსტიანისთვის ნაკისრი ვალდებულებისათვის ვადის გაგრძელება
7) განკარგულება #21 -მაყვალა სეხნიაიძისათვის იჯარის გაცემაზე თანხმობა
8) განკარგულება #22 -2022 წლის საპროექტო წინადადებენის მოწონება
9) განკარგულება #23 -ნარჩენების მართვის გეგმაში ცვლილება
10) განკარგულება #24 -მერიის სოციალურ პროგრამაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # ;
გააზიარე