10 დეკემბრის ანგარიში

საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 49-ე მუხლის შესაბამისად, წარედგინა საქართელოს პარლამენტს, მთავრობასა და საქართველოს პრეზიდენტს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანგარიში საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ დებულების შესრულების თაობაზე

Share page