მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება შედის ადმინისტრაციული სამსახურის დაქვემდებარებაში.
განყოფილების ფუნქციებია:

  • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და მერის წარმომადგენელთა კოორდინირებული მუშაობის ხელშეწყობა და ორგანიზება;
  • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მერიისა და საკრებულოს სამართლებრივი აქტების გაცნობა;
  • ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოსახლეობის ინფორმირებულობა განსახორციელებელი მუნიციპალური პროგრამების და პროექტების შესახებ;
  • მერის და მუნიციპალიტეტის სხვა თანამდებობის პირების საჯარო შეხვედრების ორგანიზება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში;
  • მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.

 

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

 

 

გიგა მამუკელაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

✆ -  555 18 56 00

✉ - giga.mamukelashvili@yahoo.com

 

Share page