ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ადმინისტრაციული სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

 •  მერიის სტრუქტურული ერთეულების კოორდინაცია და უზრუნველყოფა საჭირო ინფორმაციით;
 •  მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებთან ურთიერთობა;
 •  მერიის მუშაობის შედეგების საინფორმაციო ბაზის წარმართვა და ანალიზი;
 •  საქმეთა ნომენკლატურის შედგენა და დაარქივება;
 •  დოკუმენტაციის შეუფერხებელი ბრუნვის უზრუნველყოფა და შესრულებაზე კონტროლი;
 •  შეხვედრებისა და თათბირების ორგანიზება;
 •  ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის წარმოება;
 •  მერიის ბლანკების, საქმისწარმოებისათვის საჭირო ბეჭდების და შტამპების გამოყენების კონტროლის უზრუნველყოფა;
 •  შინაგანაწესის შესრულების კონტროლი;
 •  მუნიციპალიტეტის ვებ - გვერდის ადმინისტრირება;
 •  მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურება;
 •  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის ორგანიზება და მერის წარმომადგენელთა მონიტორინგი;
 •  მერიის თანამდებობის პირების მოსახლეობასთან და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრების ორგანიზება, თელავის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ ყოველთვიური პრეს-დაიჯესტის მომზადება და გამოქვეყნება;
 •  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 •  მუნიციპალიტეტის ორგანოების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფა;
 •  მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების, მერის და მერიის თანამდებობის პირების დავალებების შესრულება.


სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:

ადმინისტრაციული სამსახურის მიზანია ადგილობრივ თვითმართველობას, საზოგადოებას და მედია-საშუალებებს შორის უზრუნველყოს კომუნიკაცია, საჯაროობა და გამჭვირვალობა.

იხილეთ ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

☎ - (0350) 27-31-97

 

✆ - 

 

 

✉ - 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

განათლება

 

სამსახურის განყოფილებები

 

 

მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი
 • თამარ ზაზანაშვილი - მობ: 595 919350
მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში დასაქმებულია სულ 16 თანამშრომელი, მათ შორის 8 უფროსი სპეციალისტი, 7 - უმცროსი სპეციალისტი
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
 • ელენე ღარიბაშვილი - მობ: 599 505281
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაში დასაქმებულია სულ 3 თანამშრომელი, მათ შორის 1 უფროსი სპეციალისტი, 1 - უმცროსი სპეციალისტი
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
 • ვაჟა ლეშკაშელი - მობ: 599 507310
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილებაში დასაქმებულია სულ 61 თანამშრომელი, მათ შორის, მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში - 27, უფროსი სპეციალისტი - 5 , უმცროსი სპეციალისტი - 28.

ადმინისტრაციული ერთეულების თანამშრომლები (სპეციალისტები) იხელეთ შესაბამისი ერთეულის გვერდზე

გააზიარე