ძეგლთა დაცვის განყოფილება

ძეგლთა დაცვის განყოფილება შედის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

ძეგლთა დაცვის განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გამოვლენა, აღრიცხვა და ერთიანი ერთიან საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მოვლა-პატრონობა მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში და მათ დასაცავად საჭირო ზომების მიღება;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

 

ლიკა ალადაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია 

✆ -  577 951941

✉ -  lika.aladashvili@telvi.gov.ge 

 

Share page