დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2017 ფაქტი 2018 გეგმა 2019 გეგმა
სულ ბიუჯეტი: 9292990 ¢ 29586240 ¢ 21699350 ¢
განათლება 17.55% 16.10% %
გარემოს დაცვა 8.66% %
დასვენება, კულტურა და რელიგია 22.51% 1.48% %
ინფრასტრუქტურა 46.89% %
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 9.21% %
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 7.23% %
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.00% 0.88% %
სახელმწიფო მომსახურება 25.59% 15.38% %
სოფლის მეურნეობა 0.54% %
სხვა 0.92% %
ტურიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები %
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა 7.79% 0.60% %
ასათვისებელია: 21699350 ¢