ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბიუროს სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 4 ბიუროს ოქმი 03/15/2022 03/15/2022 საკრებულო (ბიურო)
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 4 ბიუროს ოქმი 02/20/2019 02/20/2019 საკრებულო (ბიურო)
გენდერული თანასწორობის საბჭოს ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი 4 გენდერული საბჭოს ოქმი 10/12/2018 10/12/2018 გენდერული საბჭო
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 4 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/29/2022 03/29/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულებაში “თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ” თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულის 2014 წლის 11 აგვისტოს № 12 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 40 დადგენილება 07/27/2015 07/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"- ს შექმნა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" დაფუძნების შესახებ 40 განკარგულება 07/30/2018 07/30/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის და მის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის და მის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ 40 დადგენილება 09/25/2014 09/25/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების ჩანაცვლების წესზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ,,თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის ან ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შ ე ს ა ხ ე ბ 40 განკარგულება 06/28/2019 06/28/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სათამაშო ბიზნეს მოსაკრებლის დამტკიცება თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის წესის დამტკიცების შესახებ 40 დადგენილება 03/23/2018 03/23/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ადგილზე შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 40 განკარგულება 06/07/2016 06/07/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალურ პროგრამებში ცვლილება „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №71 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 04 ოქტომბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 40 დადგენილება 11/28/2019 11/28/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპარიო წოდებების შესახებ ად. წარმოების დაწყება თელავის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების და ჯილდოს შემოღების, მინიჭების წესის და საპატიო წოდების სიგელის ფორმის დამტკიცების შესახებ - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 40 განკარგულება 07/26/2023 07/26/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების მართვის თავმჯდომარის არჩევა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 40 განკარგულება 06/20/2021 06/20/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების ნუსხაში შეტანის შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ავტოსატრანსპორტო საშუალება) საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ 40 განკარგულება 07/29/2022 07/29/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური სამსახურის დებულებაში ცვლილებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ - დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 40 განკარგულება 08/13/2020 08/13/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პროაქტიულად გამოქვეყვენის წესზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ - დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 41 განკარგულება 08/13/2020 08/13/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პროვატიზების გეგმაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ 41 განკარგულება 07/06/2021 07/06/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 41 დადგენილება 08/06/2015 08/06/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზაციო ნუსხაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანის შესახებ 41 განკარგულება 07/30/2018 07/30/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 41 დადგენილება 09/25/2014 09/25/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გენდერული საბჭოს დებულება თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 41 დადგენილება 03/23/2018 03/23/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სააგიტაციო მასალის განთავსების განსაზღვრა სააგიტაციო მასალის განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ 41 განკარგულება 06/16/2016 06/16/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №70 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 41 დადგენილება 12/04/2019 12/04/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების მოწონება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 07 ივნისის №34 განკარგულებაში „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 41 განკარგულება 07/15/2019 07/15/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ად. წარმოების დაწყება 2023 წლის ბიუჯეტზე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N22 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 41 განკარგულება 08/29/2023 08/29/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ძეგლთა დაცვის პროგრამაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 იანვრის №05 განკარგულებაში „თელავის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს განსახორციელებელი ძეგლთა დაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 41 განკარგულება 07/29/2022 07/29/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შ.პ.ს. „თელავგაზისათვის“ თანხმობის მიცემის შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გაზსადენი მილის ქსელის შ.პ.ს. „თელავგაზისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 42 განკარგულება 07/29/2022 07/29/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის საპროექტო წინანადების მოწონება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის დასაფინანსებლად წარსადგენი თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 42 განკარგულება 08/13/2020 08/13/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების გადაცემა თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო იურიდიული პირის ,,ვორლდ ვიჟენ საქართველო“ ფილიალისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 42 განკარგულება 07/06/2021 07/06/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 42 დადგენილება 08/21/2015 08/21/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვადის გაგრძელება არასასოფლო - სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე ქ. თელავში, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე 954 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობის შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 42 განკარგულება 07/30/2018 07/30/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 აგვისტოს #13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 42 დადგენილება 10/07/2014 10/07/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მოსაკრებელის შემოღებაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 8 თებერვლის N13 დადგენილებაში "მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციულიან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღებისა და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე 42 დადგენილება 03/23/2018 03/23/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2016 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 42 განკარგულება 06/16/2016 06/16/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავმჯდომარის ბრძანება საარჩევნო პერიოდში საქართველოს ორგანული კანონით „ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 42 ბრძანება 08/06/2021 08/06/2021 თავმჯდომარის ბრძანება
2020 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის დასაფინანსებლად წარსადგენი თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შ ე ს ა ხ ე ბ 42 განკარგულება 07/15/2019 07/15/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცება თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 42 დადგენილება 12/27/2019 12/27/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლიემ მხარდაჭერის პროგრამაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 თებერვლის N10 განკარგულებაში „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 42 განკარგულება 08/29/2023 08/29/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 425 ბრძანება 03/29/2019 03/29/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის მერი
ბრძანება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის შესახებ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 425 ბრძანება 03/29/2019 03/30/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება დანართი, ბრძანება N425 425 დებულება 03/29/2019 03/29/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის“ თანხმობა თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 43 განკარგულება 07/29/2022 07/29/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ბიუჯეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 43 განკარგულება 08/13/2020 08/13/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების გადაცემა თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სოფელ ქვემო ხოდაშნის ქალთა საინიციატივო ჯგუფისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 43 განკარგულება 07/06/2021 07/06/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესები „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის #4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 43 დადგენილება 08/21/2015 08/21/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვადის გაგრძელება არასასოფლო - სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე ქ. თელავში, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე 2827 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობის შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის შესახებ 43 განკარგულება 07/30/2018 07/30/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებაში „თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 აგვისტოს #2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 43 დადგენილება 10/07/2014 10/07/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 8 თებერვლის N12 დადგენილებაში "თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხდისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე 43 დადგენილება 03/29/2018 03/29/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია “სამართლიანობა”-ს სახელწოდების შეცვლა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია “სამართლიანობა”-ს სახელწოდების ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“-ს სახელწოდებით შეცვლის ცნობად მიღების შესახებ 43 განკარგულება 07/01/2016 07/01/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კულტურულ პროგრამაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის №12 განკარგულებაში „თელავის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 43 განკარგულება 07/30/2019 07/30/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages