ადმინისტრაციული სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

 •  მერიის სტრუქტურული ერთეულების კოორდინაცია და უზრუნველყოფა საჭირო ინფორმაციით;
 •  მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებთან ურთიერთობა;
 •  მერიის მუშაობის შედეგების საინფორმაციო ბაზის წარმართვა და ანალიზი;
 •  საქმეთა ნომენკლატურის შედგენა და დაარქივება;
 •  დოკუმენტაციის შეუფერხებელი ბრუნვის უზრუნველყოფა და შესრულებაზე კონტროლი;
 •  შეხვედრებისა და თათბირების ორგანიზება;
 •  ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის წარმოება;
 •  მერიის ბლანკების, საქმისწარმოებისათვის საჭირო ბეჭდების და შტამპების გამოყენების კონტროლის უზრუნველყოფა;
 •  შინაგანაწესის შესრულების კონტროლი;
 •  მუნიციპალიტეტის ვებ - გვერდის ადმინისტრირება;
 •  მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურება;
 •  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის ორგანიზება და მერის წარმომადგენელთა მონიტორინგი;
 •  მერიის თანამდებობის პირების მოსახლეობასთან და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრების ორგანიზება, თელავის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ ყოველთვიური პრეს-დაიჯესტის მომზადება და გამოქვეყნება;
 •  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 •  მუნიციპალიტეტის ორგანოების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფა;
 •  მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების, მერის და მერიის თანამდებობის პირების დავალებების შესრულება.


სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:

ადმინისტრაციული სამსახურის მიზანია ადგილობრივ თვითმართველობას, საზოგადოებას და მედია-საშუალებებს შორის უზრუნველყოს კომუნიკაცია, საჯაროობა და გამჭვირვალობა.

იხილეთ ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

თამარ ზაზანაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - (0350) 270091

✆ - 595 919350

✉ - tamar.zazanashvili@telavi.gov.ge

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება

05.2019 - დღემდე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;

12.2017- 05.2019 - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;

08.2014 - 11.2017 - ქალაქ თელავის მერიის განყოფილების უფროსი;

07.2012 - 08.2014 - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმის წარმოების, კადრების, ანალიზისა და ინფორმაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

10.2008 - 07.2012 - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (საქმის მწარმოებელი);

08.2007 - 10.2008 - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კანცელარიის სპეციალისტი.

განათლება

09.2003 - 08.2008 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
 

სამსახურის განყოფილებები

მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

თამარ პაპალაშვილი

✆ - 598 370502

✉ - Tamar.papalashvili@telavi.gov.ge

მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში დასაქმებულია სულ 16 თანამშრომელი, მათ შორის 8 უფროსი სპეციალისტი, 7 - უმცროსი სპეციალისტი

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ელენე ღარიბაშვილი

✆ - 599 505281 

✉ - elene.garibashvili@telavi.gov.ge

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებაში დასაქმებულია სულ 3 თანამშრომელი, მათ შორის 1 უფროსი სპეციალისტი, 1 - უმცროსი სპეციალისტი

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

გიგა მამუკელაშვილი

✆ - 555 18 56 00

✉ - 

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილებაში დასაქმებულია სულ 61 თანამშრომელი, მათ შორის, მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში - 27, უფროსი სპეციალისტი - 5 , უმცროსი სპეციალისტი - 28.

ადმინისტრაციული ერთეულების თანამშრომლების შესახებ ინფორმაცია იხელეთ შესაბამის გვერდზე

Share page