სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილება

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილება შედის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილება უზრუნველყოფს:

 • მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების დაგეგმვას; 
 • დასახლებთა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების შემუშავებას; 
 • დასახლებათა განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავებას; 
 • დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შემუშავებას; 
 • გეგმარებითი დავალებების მომზადებას; 
 • მუნიციპალიტეტის დაკვეთით განხორციელებული ობიექტების დაპროექტებისა და მშენებლობის კოორდინაციას; 
 • მშენებლობის ნებართვების გასაცემად საჭირო პირობების, საპროექტო და სხვა დოკუმენტაციების კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე დასკვნების შემუშავებას; 
 • მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის შექმნასა და განვითარებას; 
 • წინადადებების შემუშავებას ვაჭრობის და გარე რეკლამის რეგულირების საკითხებზე; 
 • საქმისწარმოებას მშენებლობის ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით; 
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

 

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი

მალხაზ ბაღუაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 593 131863

✉ - malkhaz.baguashvili@telavi.gov.ge

Share page