ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ცვლილება ბიუჯეტში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 18 დადგენილება 08/04/2016 08/04/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებისათვის ად. წარმოების დაწყება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 18 განკარგულება 04/28/2023 04/28/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ ცვლილება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ოქტომბრის №71 განკარგულებაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული 2018 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 18 განკარგულება 04/23/2018 04/23/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სკოლამდელი აღზრდა ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ. 18 დადგენილება 02/08/2018 02/08/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - კობაძე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 18 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2023 02/23/2023 თელავის მუნიციპალიტეტი
უძრავი ქონების გადაცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 18 განკარგულება 03/30/2016 03/30/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის გეგმის დამტკიცება თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ 18 განკარგულება 04/24/2020 04/24/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/12/2021 10/12/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალურ პროგრამაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №8 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 18 დადგენილება 05/29/2020 05/29/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 18 ბიუროს ოქმი 10/20/2022 10/20/2022 საკრებულო (ბიურო)
ქვემო ხოდაშენის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 18 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2019 02/13/2019 თელავის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/26/2018 11/26/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 18 განკარგულება 03/29/2019 03/29/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჯილდოს შემოღების შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების და ჯილდოს შემოღების, მინიჭების წესის და საპატიო წოდების სიგელის ფორმის დამტკიცების შესახებ. 18 დადგენილება 08/29/2023 08/29/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პრივატიზების გეგმის დამტკიცება თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ 18 განკარგულება 03/30/2021 03/30/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის დღის წესრიგი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 18 სხდომის დღის წესრიგი 11/26/2018 11/26/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავმჯდომარის ბრძანება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მირ მისაღებ ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 18 ბრძანება 01/26/2018 01/26/2018 საკრებულოს თავმჯდომარე
ქონების ჩამოწერის წესი თელავის მუნიციპალიტეტისა და მის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ. 18 დადგენილება 05/28/2019 05/28/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება - საკრებულოს საფინანსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ,,თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 18 განკარგულება 03/29/2022 03/30/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ნადიკვრის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული დასახლების საერთო კრების ოქმი. 18 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/07/2022 03/07/2022 თელავის მუნიციპალიტეტი
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ,,თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 18 განკარგულება 12/16/2021 12/16/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბრძანება N18 თელავის მუციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 18 ბრძანება 05/17/2021 05/17/2021 თავმჯდომარის ბრძანება
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 18 ბიუროს ოქმი 09/20/2019 09/20/2019 საკრებულო (ბიურო)
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგო თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების შესახებ 18 დადგენილება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/27/2019 09/27/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 აგვისტოს #5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 18 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება N1846, 22/11/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 29 მარტის N425 ბრძანებაში ,,სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 1846 ბრძანება 11/22/2019 11/25/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის მერი
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/04/2019 10/04/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 10/27/2022 10/27/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №70 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 19 დადგენილება 06/07/2019 06/07/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სპორტსმენების ჯილდოს დაწესების შესახებ ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 ივლისის № 21 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენების და სპორტული კლუბების წევრი , მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოს დაწესების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 07/30/2021 07/30/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ თეთრიწყლების საერთო კრების ოქმი 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების შერჩევის მიზნით, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრწყლებში გამართული დასახლების საერთო კრების ოქმი #19 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/12/2020 02/13/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
თავმჯდომარის ბრძანება ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გასატარებელი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ 19 ბრძანება 03/24/2020 03/24/2020 თავმჯდომარის ბრძანება
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/08/2021 11/08/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 19 ბიუროს ოქმი 10/12/2018 10/12/2018 საკრებულო (ბიურო)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - სეროდანი-პანტიანი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2023 02/23/2023 თელავის მუნიციპალიტეტი
თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ 19 დადგენილება 09/03/2014 09/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მშენებლობის შეჩერების შესახებ ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 30 მარტის N08 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ გამოცემული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 19 განკარგულება 04/28/2023 04/28/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულების შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულების შესახებ 19 განკარგულება 04/23/2018 04/23/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სკოლამდელი აღზრდა ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ 19 დადგენილება 02/08/2018 02/08/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სააუქციონო პირობების ვადის გაგრძელება სააუქციონო პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ 19 განკარგულება 03/30/2016 03/30/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შ.პ.ს. „თელავგაზისათვის“ სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გაზსადენი მილის ქსელის შ.პ.ს. „თელავგაზისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 19 განკარგულება 04/24/2020 04/24/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/07/2020 12/07/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ბიუჯტეტში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 05/29/2020 05/29/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 19 ბიუროს ოქმი 11/16/2022 11/16/2022 საკრებულო (ბიურო)
ბინების და სახლების ნუმერაციის წესი „თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, მოედნების, გამზირების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების და სახლების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 19 დადგენილება 08/25/2016 08/25/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნაფარეულის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/14/2019 02/15/2019 თელავის მუნიციპალიტეტი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ 19 განკარგულება 03/29/2019 03/29/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დასახლების საერთო კრების ოქმი - სეროდანი - პანტიანი დასახლების საერთო კრების ოქმი 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/09/2023 02/09/2023 თელავის მუნიციპალიტეტი
სახელმწიფოსათვის ქონების გადაცემაზე უარი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე უარის თქმის შესახებ 19 განკარგულება 03/30/2021 03/30/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages