ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - კობაძე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 18 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2023 02/23/2023 თელავის მუნიციპალიტეტი
სკოლამდელი აღზრდა ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ. 18 დადგენილება 02/08/2018 02/08/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება - საკრებულოს საფინანსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ,,თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 18 განკარგულება 03/29/2022 03/30/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 18 ბიუროს ოქმი 09/21/2018 09/21/2018 საკრებულო (ბიურო)
თელავის მუნიციპალიტეტის ორგანოებში საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ორგანოებში საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 18 დადგენილება 09/03/2014 09/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 18 ბიუროს ოქმი 10/20/2022 10/20/2022 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ ნადიკვრის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული დასახლების საერთო კრების ოქმი. 18 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/07/2022 03/07/2022 თელავის მუნიციპალიტეტი
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ,,თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 18 განკარგულება 12/16/2021 12/16/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ ცვლილება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ოქტომბრის №71 განკარგულებაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული 2018 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 18 განკარგულება 04/23/2018 04/23/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბრძანება N18 თელავის მუციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 18 ბრძანება 05/17/2021 05/17/2021 თავმჯდომარის ბრძანება
ჯილდოს შემოღების შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების და ჯილდოს შემოღების, მინიჭების წესის და საპატიო წოდების სიგელის ფორმის დამტკიცების შესახებ. 18 დადგენილება 08/29/2023 08/29/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება ბიუჯეტში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 18 დადგენილება 08/04/2016 08/04/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქვემო ხოდაშენის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 18 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2019 02/13/2019 თელავის მუნიციპალიტეტი
უძრავი ქონების გადაცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 18 განკარგულება 03/30/2016 03/30/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 18 ბიუროს ოქმი 09/20/2019 09/20/2019 საკრებულო (ბიურო)
ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 18 განკარგულება 03/29/2019 03/29/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შიდა აუდიტის დებულებაში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ოქტომბრის №35 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 18 დადგენილება 07/30/2021 07/30/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/27/2020 11/27/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგო თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების შესახებ 18 დადგენილება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შინაური ცხოველების მოვლა- პატრონობის წესი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ 18 დადგენილება 09/29/2022 09/29/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების ჩამოწერის წესი თელავის მუნიციპალიტეტისა და მის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ. 18 დადგენილება 05/28/2019 05/28/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/27/2019 09/27/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/26/2018 11/26/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 18 განკარგულება 03/27/2024 03/27/2024 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ლაფანყურის საერთო კრების ოქმი 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების შერჩევის მიზნით, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში გამართული დასახლების საერთო კრების ოქმი #18 18 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/10/2020 02/11/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
თავმჯდომარის ბრძანება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მირ მისაღებ ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 18 ბრძანება 01/26/2018 01/26/2018 საკრებულოს თავმჯდომარე
სხდომის დღის წესრიგი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი 18 სხდომის დღის წესრიგი 11/26/2018 11/26/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 აგვისტოს #5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 18 განკარგულება 02/27/2015 02/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო კომისიის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 18 კომისიის ოქმი 12/19/2019 12/19/2019 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
ბიუროს სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 18 ბიუროს ოქმი 09/21/2023 09/21/2023 საკრებულო (ბიურო)
ცვლილება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება N1846, 22/11/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 29 მარტის N425 ბრძანებაში ,,სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 1846 ბრძანება 11/22/2019 11/25/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის მერი
2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №70 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 19 დადგენილება 06/07/2019 06/07/2019 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/07/2020 12/07/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შ.პ.ს. „თელავგაზისათვის“ სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გაზსადენი მილის ქსელის შ.პ.ს. „თელავგაზისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 19 განკარგულება 04/24/2020 04/24/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - სეროდანი-პანტიანი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2023 02/23/2023 თელავის მუნიციპალიტეტი
მშენებლობის შეჩერების შესახებ ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 30 მარტის N08 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ გამოცემული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 19 განკარგულება 04/28/2023 04/28/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ბიუჯტეტში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 05/29/2020 05/29/2020 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფოსათვის ქონების გადაცემაზე უარი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე უარის თქმის შესახებ 19 განკარგულება 03/30/2021 03/30/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ზღვრული ოდენობის განსაზღვრა თელავის მუნიციპალიტეტში დამხმარე ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ 19 განკარგულება 12/29/2021 12/29/2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სკოლამდელი აღზრდა ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ 19 დადგენილება 02/08/2018 02/08/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება - ავტობუსების მარშუტების დადგენის შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ - ნორმატიული აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 19 განკარგულება 03/29/2022 03/30/2022 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 19 ბიუროს ოქმი 10/12/2018 10/12/2018 საკრებულო (ბიურო)
თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ 19 დადგენილება 09/03/2014 09/03/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 19 ბიუროს ოქმი 11/16/2022 11/16/2022 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ კობაძის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული დასახლების საერთო კრების ოქმი. 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/07/2022 03/07/2022 თელავის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულების შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულების შესახებ 19 განკარგულება 04/23/2018 04/23/2018 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დასახლების საერთო კრების ოქმი - სეროდანი - პანტიანი დასახლების საერთო კრების ოქმი 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/09/2023 02/09/2023 თელავის მუნიციპალიტეტი
ნაფარეულის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 19 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/14/2019 02/15/2019 თელავის მუნიციპალიტეტი
სააუქციონო პირობების ვადის გაგრძელება სააუქციონო პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ 19 განკარგულება 03/30/2016 03/30/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 10/31/2023 10/31/2023 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages