საკრებულოს სხდომა 30 ნოემბერი [Video]

7 დეკემბერი, 2023

30 ნოემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 30 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #52 - ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა
2) განკარგულება #53 - ა(ა)იპ „საქართველოს სამედივინო ჰოლდინგისათვის“ თანხმობა
3) განკარგულება #54 - ქონების საპრივატიზებო ნუსხიდან ამოღება
4) განკარგულება #55 - ლევან გალუსტიანის ნაკისრი ვალებულებიდან განთავისუფლების შესახებ
5) განკარგულება #56 - მერიის დებულებაში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
6) განკარგულება #57 - სამხედრო სამსახურის დებულების გაუქმებაზე ად. წარმოების დაწყება
7) განკარგულება #58 - მერიის საშტატოში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
8) განკარგულება #59 - სოციალურ პროგრამაში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
9) განკარგულება #60 - 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე ად. წარმოების დაწყება
10) განკარგულება #61 -2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყებაზე ვადის გაგრძელება
11) განკარგულება #62 - საკრებულოს თანამდებობრივ სარგოში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 12;
გააზიარე