მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილება ექვემდებარება  მერიის   ადმინისტრაციულ სამსახურს.
განყოფილების ფუნქციები:

 • მერიის სტრუქტურული ერთეულების კოორდინაცია და უზრუნველყოფა საჭირო ინფორმაციით;
 • მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებთან ურთიერთობა;
 • მერიის მუშაობის შედეგების საინფორმაციო ბაზის წარმართვა და ანალიზი;
 • საქმეთა ნომენკლატურის შედგენა და დაარქივება;
 • დოკუმენტაციის შეუფერხებელი ბრუნვის უზრუნველყოფა და შესრულებაზე კონტროლი;
 • შეხვედრებისა და თათბირების ორგანიზება;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის წარმოება;
 • მერიის ბლანკების, საქმისწარმოებისათვის საჭირო ბეჭდების და შტამპების გამოყენების კონტროლი;
 • მუნიციპალიტეტის ვებ - გვერდის ადმინისტრირება;
 • მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურება;
 • კომუნიკაციის უზრუნველყოფა მერიის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის, ასევე მერიის თანამდებობის პირთა კომუნიკაციის უზრუნველყოფა მოქალაქეებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან და სხვა იურიდიულ პირებთან;
 • მერიის თანამდებობის პირების მოსახლეობასთან და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრების ორგანიზება, თელავის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ ყოველთვიური პრეს-დაიჯესტის მომზადება და გამოქვეყნება;
 • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის ორგანიზება და მერის წარმომადგენელთა მონიტორინგი;
 • მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 • მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
 • მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურების მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფა;
 • საინფორმაციო - საკომუნიკაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
 • საკრებულოსა და მერიაში არსებული საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა-პატრონობა, რემონტი და ტექნიკური მომსახურეობა.
   

მოქალაქეთა მომსახურების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, საინფორმაციო, ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

 

თამარ პაპალაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 598 370502

✉ - Tamar.papalashvili@telavi.gov.ge

 

გააზიარე