ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50 საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურს.სპორტისა და

ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ფუნქციებია:

  • უზრუნველყოფს მოსახლეობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროგრამების შემუშავებას და ხელს უწყობს მის შესრულებას;
  • შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის მასობრივი სპორტული ღონისძიებების წლიურ გეგმებს;
  • კოორდინაციას უწევს საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას;
  • ხელს უწყობს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას;
  • ორგანიზებას უწევს სპორტულ ღონისძიებებს;
  • უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას.

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი

შოთა ჩეკურიშვილი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆  -  599 56 08 32

 

 

გააზიარე