1989წლის 9 აპრილს დაზარალებულთათვის

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 1989 წლის 9 აპრილის საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებული პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით.

ა) ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა.ა) განცხადება; ა.ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

ა.გ) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ა.დ) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

დადგენილება N3

გააზიარე