საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ შშმ პირთა 18 წლამდე შვილებისთვის

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ შშმ პირთა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ შვილზე ყოველთვიურად გაიცეს ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

ა) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა.ა) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ა.ბ) ბავშვის/ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლი/ასლები;

ა.გ) შესაბამისი სტატუსის მქონე მშობლის (მეურვის) პირადობის მოწმობის ასლი;

ა.დ) ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

დადგენილება N3

 

გააზიარე