ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50 საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ახალშობილ ბავშვთა ოჯახებისთვის

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რიცხულ ახალშობილ ბავშვთა ოჯახებზე ფინანსური დახმარება გაიცეს წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ბავშვის დაბადებიდან 6 თვის ვადაში, შემდეგი სახით:

ა) ყოველ სოციალურად დაუცველ ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, პირველ ახალშობილზე გაიცეს ფინანსური დახმარება 400 ლარის ოდენობით, მეორე ახალშობილზე – 500 ლარის ოდენობით, ორი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში – 800 ლარის ოდენობით, ხოლო სამი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში – 1200 ლარის ოდენობით;

ბ) ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის საჭიროა: ბ.ა) ერთ-ერთი მშობლის განცხადება;

ბ.ბ) ბავშვის/ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლი/ასლები; ბ.გ) მარტოხელა მშობლის შემთხვევაში, სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ.დ) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ (აუცილებელია, რომ წარმოდგენილ ამონაწერში ფიქსირდებოდეს ბავშვების მონაცემები);

ბ.ე) ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

დადგენილება N3

გააზიარე