ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური თავის კომპეტენციის ფარგლებში:

  • უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების რეგისტრაციას;
  • ამზადებს წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე;
  • ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
  • უზრუნველყოფს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმების და სხვა დოკუმენტების მომზადებას;
  • უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზებას საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებთან.

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ოთხი განყოფილება:

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

ზურაბ სახიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ -  599 350075

✉ - sakhiashviliz@gmail.com

 

სამუშაო გამოცდილება

2004-2017 შპს „მაგთიკომი“, თელავის ოფისი, მოლარე-ოპერატორი

განათლება 

1998-2003 ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სრული კურსი ისტორია - სამართალმცოდნეობის სპეციალობით

სამსახურის განყოფილებები

 

ქონების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ლალი მერაბიშვილი 

✆ -  551 024 221
✉ - telavi.meria.privatizacia@gmail.com 

ქონების მართვის განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი , 3 უმცროსი სპეციალისტი.

შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ნათია ღაღაშვილი

✆ -  595 515056 
✉ - natia.gagashvili@telavi.gov.ge 

შესყიდვების განყოფილებაში დასაქმებულია 2 უფროსი სპეციალისტი, 2 უმცროსი სპეციალისტი.

ტურიზმის განვითარების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

დიანა ფხოველიშვილი

✆ -  577 479970 
✉ - diana.pkhovelishvili@telavi.gov.ge 

ტურიზმის განვითარების განყოფილებაში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ვალერი გრემელაშვილი

✆ -  599 67 77 22
✉ -  telavi_frip@yahoo.com
საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილებაში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი.

გააზიარე