თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია, დახურული და გამარტივებული საჯარო კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები, კონკურსის ეტაპები, საკონკურსო კომისიის საქმიანობის დეტალური წესი და უფლებამოსილება, აგრეთვე გამართული კონკურსის ჩატარებისა და შესაბამისი კონკურსის პროცედურებთან, ეტაპებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის საკითხები რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილებით

გააზიარე