თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

სამივლინებო ხარჯები

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 11783,97 ლარი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 19274,88 ლარი

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 1082.04 ლარი