ახალი ამბები

28 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცება)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელ

27 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ (2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრი

27 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (საკრებულოს თანამდებობრივი სარგოები)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს თანამდებობის პირთა თა

27 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (2024 წლის ბიუჯეტი)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება „თელავის მუნიციპალიტეტის 2024 წლ

27 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სოციალურ პროგრამაში ცვლილება)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს 2022 წლის 28 იანვრის

27 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მერიის სამხედრო გაწვევის სამსახური)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრი

27 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მერიის დებულებაში ცვლილება)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის

27 დეკემბერი 2023

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მერიის საშტატო ნუსხა)

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში დაწყებულია და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს 2023 წლის 25 იანვრის