ცხელი ხაზი : +995(350)273106

კულტურისა და განათლების განყოფილება

კულტურისა და განათლების განყოფილება ექვემდებარება კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურს.

განყოფილების ფუნქციები:
   შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის მასობრივი კულტურული ღონისძიებების წლიურ გეგმას;
   ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას კულტურის სფეროში;
   კოორდინაციას უწევს საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას;
   პოპულარიზაციას უწევს შემოქმედებით ჯგუფებს;
   კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობას და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობას;
   ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

კულტურისა და განათლების განყოფილების უფროსი


რუსუდან ძამუკაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 577 65 2938

გააზიარე