ცხელი ხაზი : 574 17 96 23

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები

გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმა
 

ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა  - წინამდებარე გეგმა მომზადებულია ევროკომისიის ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ტექნიკური მხარდაჭერით. დოკუმენტი განხილული იქნა მსოფლიო ბანკის თანამშრომლების მიერ და აღიარებულია ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" პრინციპების შესაბამისად. მთელი პასუხისმგებლობა გეგმის შინაარსობრივ მხარეზე ეკისრება თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას.

“This Plan was prepared with technical support from the Mayors for Economic Growth initiative of the European Commission. It was reviewed by staff of the World Bank and considered in line with the principles of the Mayors for Economic Growth initiative. Its content is owned by and remains sole responsibility of Telavi municipality.”

Настоящий План подготовлен при поддержке Инициативы Европейской Комиссии «Мэры за экономический рост». Документ был рассмотрен персоналом Всемирного банка и признан соответствующим принципам Инициативы «Мэры за экономический рост». Всю ответственность за содержание Плана несет администрация Телавского муниципалитета.