ცხელი ხაზი : +995(350)273106

იურიდიული სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ფუნქციებია:
   ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოებული და საკრებულოში სამართლებრივი აქტების პროექტებისსამართლებრივ ექსპერტიზას და საბოლოო რედაქციით შემუშავებას .
   შესაბამისი დავალების შემთხვევაში ახორციელებს მერის წარმომადგენლობას სახელმწიფო ორგანოებთან , კერძო დასაჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან ურთიერთობის დროს ( მათ შორის ამ ორგანოთა სხდომებზე , თათბირებზე და ა .შ.);
   უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ წარმოებას მერიის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე , ასევე მერიისთანამშრომელთა სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით შემოსულ საკითხებზე ;
   განიხილავს მერიის სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებულ ცალკეულ საკითხებს , ითანხმებს მათისაქართველოს კანონმდებლობასთან და მერიის , როგორც სამართალურთიერთობის სუბიექტის , სამართლებრივ ინტერესთანშესაბამისობის საკითხს ;
   შეისწავლის მერიის საქმიანობასთან დაკავშირებით გამოთქმულ შენიშვნებს , მოსაზრებებს და შესაბამისი რეაგირებისათვისწინადადებებს წარუდგენს მერს ;
   განიხილავს მოქალაქეთა წერილებსა და საჩივრებს ;
   ახორციელებს კონტროლს გარე რეკლამის განთავსების , საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესების ,გარე ვაჭრობის წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას და მათი არსებულ წესებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ;
   ახორციელებს უკანონო , უსახური და ამორტიზებული ჯიხურების , მანქანა -დანადგარების , დახლების , სარეკლამო ,სავაჭრო და საინფორმაციო სტენდების , დაფების , ფირნიშების , აბრების , აფიშების , პლაკატებისა და სხვა სარეკლამოატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების ზედამხედველობას , მათი აღკვეთისა და სადემონტაჟო ღონისძიებებსუზრუნველყოფს ;
   ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებარე შენობა -ნაგებობების შესაბამისობის ზედამხედველობასსაპროექტო -ნორმატიულ და სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან , ორგანიზაციულ -სამართლებრივი წესრიგისუზრუნველყოფას მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე , კანონით დადგენილი წესით ;
   ახორციელებს არქიტექტურულ -სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების ზედამხედველობას ,ობიექტის მშენებლობის შეჩერებას ანდა დემონტაჟის , სამართალდამრღვევის მიმართ საჯარიმო სანქციების გამოყენებაზეგადაწყვეტილების მიღებას ;
   უზრუნველყოფს გარე ვაჭრობისა და გარე რეკლამის განთავსების რეგულირებას ;
   უზრუნველყოფს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2093 მუხლით გათვალისწინებულიადგილობრივი თვითმმართველობის ქვემდებარე სამართალდარღვევების გამოვლენას , ადმინისტრაციულისამართალდარღვევათა ოქმის შედგენას და შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას , კომპეტენციის ფარგლებში ;
   უზრუნველყოფს საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამოვლენას ,ოქმის შედგენას და რეაგირება ს კომპეტენციის ფარგლებში ;
   ახორციელებს ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღებისათვის საჭირო ღონისძიებებს ;
   ახორციელებს სამსახურისათვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს .
იურიდიული სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:
სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

იურიდიული სამსახურის უფროსი


ლევანი ბერძენაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ - 599 857743

სამუშაო გამოცდილება

08.2016 – 11.2017წწ. - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;
09.2012 – 08.2016წწ.. - თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი;
01.2012 09.2012წწ. . - შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის შემოსავლების განყოფილების უფროსი;
07.2005 – 08.2011 წწ. .- დეტექტივი-გამომძიებელი, შსს თელავის რაიონული სამმართველო.

განათლება

2000 -2005წწ. - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია-სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

სამსახურის განყოფილებები


სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
 • ელენე ფროდეული - მობ: 557 400948
განყოფილებეში დასაქმებულია 4 უფროსი სპეციალისტი.
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
 • ალექსი აგურაშვილი - მობ:577 215009
განყოფილებეში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი, 3 უმცროსი სპეციალისტი.
ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
 • გიორგი ხატიაშვილი - მობ: 599 16 29 00
განყოფილებეში დასაქმებულია 3 უფროსი სპეციალისტი, 3 უმცროსი სპეციალისტი.
გააზიარე