ცხელი ხაზი : +995(350)273106

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ფუნქციებია:
 უზრუნველყოფს მოსახლეობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროგრამების შემუშავებას და ხელს უწყობს მის შესრულებას;
 შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის მასობრივი სპორტული ღონისძიებების წლიურ გეგმებს;
 კოორდინაციას უწევს საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას;
 ხელს უწყობს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას;
 ორგანიზებას უწევს სპორტულ ღონისძიებებს;
 უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას.

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურს.

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი


იოსებ იაგორაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599 855954

გააზიარე