თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დებულება/წესდება/შინაგანაწესი

თელავისმუნიციპალიტეტის მერიის დებულება საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტიის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად, განსაზღვრავს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურას, მერიის თანამდებობის პირებისა და სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებებს და მუშაობის ორგანიზებას.იხ. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

იხ. დადგენილება "თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი შემუშავებულია და გამომდინარეობს საქართველოს შრომის კოდექსის, "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის და საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოთხოვნებიდან. საკითხი, რაც არ არის განსაზღვრული მოცემული შინაგანაწესით, რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 

იხ. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი