თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

სერვისები და ტარიფები

დადგენილება №08 2018 წლის 18 იანვარი

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ

დადგენილება №14 2018 წლის 8 თებერვალი

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება  №40 2018 წლის 23 მარტი

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №46 2018 წლის 23 აპრილი

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის  შემოღებისა და ნებართვის მიღების წესის  დამტკიცების შესახებ

დადგენილება  №6 2020 წლის 28 თებერვალი

თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირებისა და ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

გააზიარე