ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ შშმ პირთა 18 წლამდე შვილებისთვის

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ შშმ პირთა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ შვილზე ყოველთვიურად გაიცეს ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

ა) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა.ა) შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ა.ბ) ბავშვის/ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლი/ასლები;

ა.გ) შესაბამისი სტატუსის მქონე მშობლის (მეურვის) პირადობის მოწმობის ასლი;

ა.დ) ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

დადგენილება N71 28/12/2018

 

გააზიარე